Oppslagstavle for Fjeldlund Boligsameie

 • Snømåking

  Publisert 11. mar. 2021

  Det har kommet mye tung snø i natt og det medfører desverre at maskiner og folk får problemer med å komme frem.

  Det vil derfor bli en del forsinkelser med snøryddingen i vårt sameie.

  Mvh

  Per Christian Larsen

  Styreleder

  Fjeldlund Boligsameie

 • Forhåndsvarsel ordinært årsmøte 2021

  Publisert 23. feb. 2021

  Det vises til eierseksjonsloven § 41:” Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”.

   

  Fjeldlund Boligsameie vil avholde ordinært årsmøte 20.04.2021

  I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Det vil også i innkallingen fremgå om møtet blir gjennomført som et fysisk eller digitalt møte. 

  Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 11.03.2021

  For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  -       Gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet

  -       Formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

   

  Forslag sendes fortrinnsvis inn via kontaktfanen på fjeldlund.lettstyrt.no

   Om noen ønsker å levere forslag skriftlig kan styreleder kontaktes på 907 86 329.

   

  Styret

   

   

   

  Hilsen

  Fjeldlund Boligsameiet

  Styret

 • Arbeid nye Holmlia senter

  Publisert 04. feb. 2021

  Endring:

  På grunn av værforhold ta dett arbeidet noe lengre tid og arbeidet er planlagt avsluttet 02.03.21

  Fra 15.02 til 23.02 skal Betonmast utføre noe utgraving og tekke betongdekket med membran vi innkjøringen til vårt tun.

  Det vil i denne perioden ikke være mulig å kjøre biler her, men vi vil til en hver tid holde veien tilgjengelig for gangtrafikk, nødetater og avfallstømming. Området arbeidene vil pågå i er markert med rødt på kartutsnitt i vedlagt bilde.

  Hekken som går langs tomten til nummer 3 vil bli fjernet, men dette kommer på plass når arbeidet i dette området er ferdig.

 • Informasjon om ny nettside, forretningsfører og faktura for felleskostnader

  Publisert 03. jan. 2021

  Hei alle sammen!

   

  Ny forretningsfører

  Fra 1.1.2021 har vi Solibo som forretningsfører. Denne nettsiden, som også er et styreverktøy for styret, følger med avtalen vi har inngått med Solibo. Med dette verktøyet er vi sikre på at det blir mye enklere for styret å få til en god og effektiv kommunikasjon med beboerne, samt at det vil være veldig enkelt for alle å ta kontakt med styret.

  For mer informasjon om Solibo, se www.solibo.no.

  Ny nettside

  Dette er sameiets nye nettside. Nettsiden vil bli løpende oppdatert av gjeldende styre og vil fremover fungere som styrets offisielle kommunikasjonskanal. Her kan du som ny/eksisterende eier eller beboer få informasjon og svar på ofte stilte spørsmål, og holde deg oppdatert på beskjeder fra styret.

  Det er ikke nødvendig å logge inn for å bruke portalen.

  Under Oppslagstavlen vil det dukke opp aktuelle saker og hendelser, og ellers annen viktig informasjon for beboerne. Om en publisering er av spesiell viktighet vil det sendes SMS og e-post om dette i tillegg.

  Praktisk info vil være like viktig for nye beboere som gamle. Les gjennom, og kom gjerne med forslag om andre ting dere mener burde være med her!

  Kontakt-fanen er her alle beboere kan ta kontakt direkte med styret. Vi ber alle om å bruke denne for å kontakte styret slik at henvendelsen da vil bli håndtert raskt og effektivt, og historikken går ikke tapt ved skifte av styrer.

  Informasjon om faktura

  Dere vil ikke merke stor forskjell i det daglige, men det er viktig å følge med på første faktura for felleskostnader fra Solibo. Felleskostnader skal betales til et nytt kontonummer, og med KID. Dersom du også har fått faktura fra tidligere regnskapsfører for samme periode kan du se bort i fra denne. Har du allerede betalt til gammel konto trenger du ikke foreta deg noe, Solibo vil fange opp dette.

  Siden dette er en faktura fra en ny avsender, vil første faktura komme i papirutgave p.r. post. Her vil det ikke være noe gebyr og fakturaen inneholder informasjon om hvordan man går frem for å få faktura som e-faktura slik at neste faktura kommer rett i nettbanken om man ønsker det. Du kan også velge å fortsette med faktura pr. post, men da vil det komme et papirgebyr på 69kr fra andre faktura.

  Fakturaen kommer mest sannsynlig i posten mot slutten av uken.

 • Melding fra styreleder

  Publisert 03. des. 2020

  Informasjon fra styreleder

    

  Jeg tror vi kan være enige om at det finnes et udekket behov for informasjon rundt hvem som nå sitter i styret i Fjeldlund boligsameie og hvordan styre kontaktes osv.

  Det er beklagelig at det ikke er gitt beskjed til beboere om resultatet valget som foregikk i sommer og påtroppende styret fikk helle ikke melding om dette før i oktober. Deretter viste det seg vanskelig å få utlevert noen protokoll fra dette årsmøtet og forrige styret foreslo en overtagelse 23.11. Etter min mening er dette ikke tillat og et styre skal virke fra den dagen det er valgt, med mindre årsmøtet sier noen annet.

  Etter å ha snakket med en del beboere og lest ulike notater har jeg registrert at mange mener at dette årsmøtet ikke er gyldig og at valgresultatet ikke er korrekt. For meg som valg styreleder er det vanskelig å ta stilling til dette, da jeg ikke kjenner til omstendighetene rundt valget og hvordan det ble gjennomført.

  Et styre må ha tillit blant de styret representerer, og jeg mener derfor at det er naturlig at det foretas et nytt valg ved årsmøtet 2021. Om ønskelig vil jeg stille til valg på dette møte, så får hver beboer gjøre seg opp sin mening om hvordan styret har utført sine plikter så langt.

   

  Det sittende styret har ingen tilknytting til det forrige styret og jeg jobber som profesjonell styreleder i 10 ulike boligselskaper på alle kanter av Oslo og Viken. Jeg bor ikke selv i sameiet, men for de oppgavene styret står foran nå tror jeg ikke det er noen ulempe.  En ekstern profesjonell styreleder koster vanligvis noe mer en interne krefter, men etter å ha sett regnskapene for i 2019 vil jeg tro at styrehonoraret vil kunne halveres i forhold til dagens nivå.

  Det nye styret består av følgende personer:

  Per Christian Larsen, styreleder

  Kristoffer Sylte, styremedlem

  Rolf Øystein Mareno Forsmo, styremedlem

  Styret har også fra tidligere ansatt en sekretær og styret vil fremover vurdere om sameiet har behov for dette.

  Styreleder vil være styrets kontaktpunkt og kan kontaktes når det måtte være nødvendig på 907 86 329. For henvendelser som krever handling fra styret, som rapportering av feil eller mangler benyttes vår nye portal https://fjeldlund.lettstyrt.no/ Om du her ser under praktisk info finnes samme informasjon som ligger på fjeldlund.no og under kontakt kan du sende meldinger til styret.

   

  Styret har arbeidet i noen uker nå og prøver å prioritere de mest akutte sakene:

  Parkering

  Det jobbes hardt med å få åpnet parkeringsgarasje som har vært under rehabilitering. Dette ser ut til å gå i orden i disse dager så det bør ikke være lenge til dette er på plass. Seksjonseiere med plass i garasjen vil få egen melding om dette.

  Parkeringsplasser som er blitt oppgradert med ladeanlegg vil bli ferdigstilt om kort tid. Ifølge entreprenør er det kun mindre detaljer som gjenstår, men plassene kunne strengt tatt vært åpnet for en god tid tilbake. Vi har ikke lykkes med å finne ut hvorfor dette ikke har skjedd.

  Økonomi

  Sameiets regnskapsfører sa opp avtalen med oss, da en av deres ansatte med ansvar for vårt sameie sluttet. Det er en større jobb å få ny regnskapsfører på plass og styret har bedt Solibo as om å overta ansvaret for regnskap og forretningsførsel. Dette arbeidet er de godt i gang med og tidligere års regnskap vil bli grundig analysert for å se om det finnes områder hvor sameiet kan redusere sine kostnader. Styret er også i gang med å kontakte ulike leverandører for å undersøke de leveranser og tjenester som er utført for sameiet.

  Kommunikasjon med seksjonseiere og beboere.

  God kommunikasjon mellom sameiets medlemmer og styret er avgjørende fro god drift. Styret har derfor tatt i bruk portalen lettstyrt med adresse fjeldlund.lettstyrt.no som ivaretar all dokumentasjon av styremøter, oppgavehåndtering og dialog med beboere. Denne typen løsninger gjør det enklere for nye styrer når de overtar arbeidsoppgaver fra tidligere styrer.

  Utbedring av feil og mangler.

  Styret jobber daglig med å få oppgradert og reparert anlegg som ventilasjon, varme og annet vedlikehold. Vi har dessverre begrenset informasjon fra tidligere styret, men får god hjelp fra beboere for å finne de beste løsninger på daglige utfordringer. Jeg vil allikevel be om litt tålmodighet for at enkelte hendelser kan ta noe tid å få fikset.

   

  Dette er mye informasjon på en gang, men styret finner det riktig å komme med en oppdatering over de endringer som finner sted i disse dager. Jeg vil takke for alle de som hjelper til med å komme godt i gang med styrearbeidet, samtidig som jeg vil utrykke forståelse for at det kan være uvant med en ekstern styreleder.

  Styret vil uansett jobbe for at sameiet skal driftes på en effektiv og god måte og vi ser frem til et godt samarbeid med beboere og eiere i tiden som kommer.

  Med vennlig hilsen

  Per Christian Larsen

  Styreleder